Diaconie

Handen en voeten

De diaconie vormt als het ware de handen en voeten van de gemeente. Zij stimuleert gaven te delen waar dit nodig is en biedt concrete hulp waar dit mogelijk is. Dus “helpen waar geen helper is”. Zij maakt de gemeente telkens weer bewust van haar diaconale roeping.

Heilig Avondmaal en meer

De diakenen bereiden de viering van het Heilig Avondmaal voor en zorgen samen met de dienstdoende predikant voor een goed verloop van deze viering. Een diaken samen met een ouderling vertegenwoordigt de kerkenraad tijdens de erediensten, rouw- en trouwdiensten. Daarnaast speelt de diaken een rol bij Avondmaal-aan-huis vieringen.

Werkgroepen

Binnen de taakgroep Diaconaat zijn diverse werkgroepen en commissies actief; zoals ZWO, bloemendienst, Hulpfonds Abcoude-Baambrugge. De activiteiten richten zich uiteraard niet alleen op de eigen kerkelijke gemeente, maar zijn ook naar buiten gericht. Geregeld wordt er bijvoorbeeld hulp geboden bij acties van het Werelddiaconaat.

Contact

U kunt contact opnemen met de voorzitter van de Diaconie door hier te klikken