Beleidsplan

Protestantse Gemeente te Aboude

Beleidsplan 2022-2026

DORPSKERK ABCOUDE

De Protestantse Gemeente te Abcoude is een toekomstbestendige, open gemeenschap van mensen die met elkaar meeleven en geloof, hoop en liefde delen, daarbij bouwend aan een duurzame toekomst.

De Dorpskerk is een voor iedereen toegankelijk en gebruiksvriendelijk gebouw met volop kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten.

Identiteit & Visie 

Wie zijn wij

Wij zijn de Protestantse Gemeente te Abcoude en komen samen in de Dorpskerk.

Wij proberen met elkaar – in geloof, hoop en liefde – een gemeenschap te zijn van mensen die met elkaar meeleven en naar elkaar omzien.

We zijn verschillende mensen en hebben een diverse geloofsbeleving. Maar de onderlinge verschillen en het respect daarvoor maken wezenlijk deel uit van onze identiteit.

De context van ons gemeente-zijn wordt gevormd door enerzijds een traditioneel dorp met anderzijds veel ‘stadse’ invloed. Dat betekent dat de vanzelfsprekendheid van kerk en geloof voor velen voorbij is. We realiseren ons dat de tijd waarin wij leven gekenmerkt wordt door nieuwe mogelijkheden, een veranderd levensgevoel en de rol van de kerk die naar de achtergrond is verdwenen. Tegelijkertijd zijn we blij dat de Dorpskerk een plek is waar veel mensen zich welkom voelen. Het is een ontmoetingsplek voor het dorp.

Wij zijn een geloofsgemeenschap waarin mensen uit verschillende tradities bij elkaar komen. Op uiteenlopende manieren wordt het geloof beleefd en beleden.

Sommigen noemen God hun hemelse Vader, Schepper van al wat leeft. Anderen noemen Hem: Bron van liefde, die ons hoop en vertrouwen biedt.

De één ziet Jezus als Zoon van God, de Verlosser, die met zijn lijden en sterven het kwaad en de dood heeft overwonnen. Voor een ander was hij een inspirerend mens aan wie wij allemaal een voorbeeld kunnen nemen.

Sommigen ervaren dat de Heilige Geest in hun hart wil wonen en hen leidt, stuurt en richting geeft. Anderen ervaren de Geest als bron van inspiratie die ons aanzet om mee te werken aan Gods Rijk van vrede, liefde en genade.

We zijn het niet over alles eens. We gaan graag  in gesprek en ontmoeten elkaar. In een dorp loop je de ander niet voorbij.
Dit bindt ons samen: het verlangen naar God en een wereld waarin Zijn liefde zichtbaar wordt; het samen beleven en vieren van ons geloof en het omzien naar elkaar, in vreugde en verdriet.

We voelen ons geroepen om met al onze veelkleurigheid ruimte te maken voor elkaar. Er is plaats voor iedereen. Ook voor niet-hetero’s die in de Dorpskerk een huwelijk willen laten inzegenen.

De Protestantse Gemeente te Abcoude staat in de protestants-christelijke traditie. De gemeente is ontstaan vanuit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Nu maken we deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Tegelijkertijd kijken we ook graag over onze kerkmuren heen. De oecumene is belangrijk in ons dorp. We doen dingen samen met de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap of met mensen die zich thuis voelen bij andere vormen van kerk-zijn.
We staan open voor iedereen die nieuwsgierig is, op zoek is naar zin en betekenis van het leven en/of met ons mee wil doen.

Visie

We zijn dankbaar dat er veel activiteit is in en rond de Dorpskerk. Er komen zowel ouderen naar de kerk op zondag als een aantal jonge ouders met kinderen. Er zijn activiteiten voor verschillende doelgroepen. De Protestantse gemeente heeft een prachtig kerkgebouw en een kerkelijk centrum. Vanaf 1 januari 2021 bestaat de vacature voor een predikant. Tot najaar 2022 beschikken wij over een kerkelijk werker.

Voor de komende jaren willen we inzetten op het continueren van zoveel mogelijk taakvelden en activiteiten in onze gemeente. Daarbij moeten wij wel keuzen maken. Alles wat we willen doen, moet realistisch en haalbaar zijn, zowel financieel als naar menskracht. De financiële ruimte wordt kleiner en vrijwilligerswerk is niet altijd meer vanzelfsprekend. Juist om toekomstbestendig door te gaan, zijn er veranderingen nodig. Daarom wordt de formatie van de predikant van 1 FTE verlaagd naar maximaal 0,5 FTE. In plaats van een predikant zou ook gekozen kunnen worden voor het aanstellen van een kerkelijk werker voor 0,6 FTE.
In combinatie met een toenemende verhuur van ’t Hoogt en van de Dorpskerk is de financiële ruimte hiervoor beschikbaar.

Onze visie voor de toekomst is:

De Protestantse Gemeente te Abcoude is een open gemeenschap van mensen die met elkaar meeleven en geloof, hoop en liefde delen, daarbij bouwend aan een duurzame toekomst.

De Dorpskerk is een voor iedereen toegankelijk en gebruiksvriendelijk gebouw met volop kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten.

Beleid en organisatie uitvoering

Het beleid van onze gemeente omvat vijf basistaken. Dat zijn eredienst, diaconaat, pastoraat, missionaire inzet en geestelijke vorming. Deze basistaken worden uitgevoerd door een taakgroep. Sommige taakgroepen hebben aansturing van de predikant en/of kerkelijk werker.
Jeugdwerk is verbonden met de uitvoering van alle basistaken.
De financiële zaken worden geregeld door het College van Kerkrentmeesters.
De communicatie is eveneens onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van de vijf basistaken.

De doelstellingen en wensen voor het beleid 2022-2026 worden hierna per taakveld weergegeven.

Doelstellingen en wensen per taakveld

Eredienst en vieren

Graag wil de taakgroep het gesprek in de gemeente op gang brengen over de toekomst van de kerkdienst en veranderingen die mogelijk en nodig zijn.
Enkele doelstellingen zijn:

 • Betrekken van meer gemeenteleden bij de invulling van de kerkdiensten.
 • Optimaal gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die beeld en geluid bieden.
 • Experimenteren met nieuwe vormen van vieren – ook op andere tijdstippen.
 • Specifiek voor 2022 indien mogelijk:
 • Organiseren van een Top2000-kerkdienst
 • Een aantal kerkdiensten organiseren met meer focus op verschillende muziekinstrumenten.
Diaconie

Ook de komende jaren wil de taakgroep Diaconie een naar buiten gericht beleid voeren, dat wil zeggen dus ook gericht op mensen buiten onze kerkelijke gemeente. Dit kunnen ook niet- of randkerkelijken zijn. Dit vraagt een open oog en oor voor veranderingen in de maatschappij om hier voor zover mogelijk op te reageren en anticiperen.
Enkele doelstellingen zijn:

 • De taakgroep blijft de doelen van Kerk in Actie, Stap Verder, het Hulpfonds Abcoude-Baambrugge en de lokale Voedselbank steunen. De buffer aan reservegelden wordt deels ingezet voor acute hulp voor specifieke doelen. Daarbij zal de Diaconie zich blijven inspannen voor het creëren van bewustwording en draagvlak binnen onze gemeente voor de doelen van de Diaconie.
 • De taakgroep wil de wijze waarop geld ingezameld wordt graag uitbreiden met digitale methoden.
Pastoraat

De taakgroep streeft naar minimaal één contactmoment per gemeentelid/pastorale eenheid per twee jaar via telefoon of persoonlijke ontmoeting.
Doelstelling is verder: 

 • Continueren van pastoraat aan ouderen, jonge gezinnen en crisispastoraat, waaronder zieken.
 • Continueren van bloemendienst en Omzien.
 • Meerdere gemeenteleden te activeren tot het onderhouden van contacten.
Missionaire inzet

De missionaire inzet vindt met name plaats door de diaconie, maar ook de jeugd bij schoolbezoek is een voorbeeld. Zie verder bij de diaconie, bijvoorbeeld de collectes van Kerk in Actie.

Geestelijke vorming en toerusting

Deze taakgroep wil de huidige activiteiten graag voortzetten, zoals Film Zien, Huiskamergesprekken, oecumenische activiteiten zoals Kunst Zien, Zin & Soep, Uit de Tijd.
Doelstellingen zijn verder:

 • Experimenteren met nieuwe activiteiten, zoals een Kerk & Kroeg-kring of het organiseren van een ‘Preek van de leek’ in de Dorpskerk.
 • Creatief en proactief communiceren over de activiteiten via Facebook, Instagram, nieuwsbrief, lokale media etc..
 • De samenwerking met andere kerken en organisaties zoeken en intensiveren.
Jeugd

Het is een doel om een nieuwe jeugdouderling te bevestigen die de belangen van kinderen en tieners in alle activiteiten van de Dorpskerk vertegenwoordigt. Enthousiasmeren en verbinden is een belangrijke taak van de jeugdouderling.
Doelstellingen zijn verder:

 • De kindernevendienst wordt zo aansprekend mogelijk gemaakt d.m.v. bijvoorbeeld Godly Play. Bij voldoende belangstelling wordt de groep opgedeeld in twee leeftijdsgroepen.
 • Goed contact onderhouden met de CNS door de predikant/kerkelijk werker/taakgroeplid.
 • Het eens per maand op vrijdag houden van een leuke en inspirerende activiteit voor de tieners.
 • Het zorgen voor een inhoudelijk gespreksmoment met de tieners op een doordeweekse avond.
College van Kerkrentmeesters  

Het College voert een duurzaam financieel beheer m.b.t. administratie, planning (begroting) en verantwoording (jaarrekening). Het College streeft naar een sluitende exploitatie. Met betrekking tot het behoud en beheer van de gebouwen (Dorpskerk, ’t Hoogt en de pastorie), zet het College in op het aanpassen voor de toekomst. De herinrichting van de Dorpskerk is daarvan een voorbeeld.

Doelstellingen zijn verder: 

 • Bij de exploitatie van ‘t Hoogt en de Dorpskerk worden de gebouwen ingericht voor zowel kerkelijk als maatschappelijk gebruik. Dit zowel om aanvullende financiële middelen te verkrijgen, als om daarmee passende activiteiten voor het dorp mogelijk te maken.
 • Zorgvuldig werkgeverschap bij contracten met professionele medewerkers van de kerk.
 • Het actueel houden van de Ledenadministratie.
Communicatie

De taakgroep wil met een passend gebruik van diverse communicatiemiddelen de beschikbaarheid van informatie voor de eigen gemeenteleden zo goed mogelijk houden en daarnaast anderen in het dorp en regio informeren over activiteiten van de gemeente en de Dorpskerk.
Communiceren gebeurt via de volgende middelen:

 • De digitale Nieuwsbrief
  Verschijnt tenminste wekelijks in principe op vrijdag en indien de actualiteit het behoeft vaker, of op een andere dag.
  Bevat informatie over de kerkdienst van de zondag en over activiteiten op de zaterdag ervoor en in de week na de zondag.
 • Binding
  Het informatieblad van de gemeente Binding verschijnt zes keer per jaar, wordt bezorgd op het huisadres en omvat informatie over de kerkdiensten en activiteiten binnen onze gemeente. De begrotingen en jaarrekeningen met financiële verantwoording van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie worden in Binding gepubliceerd. De redactie werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Het streven is naar:
– Mededelingen/informatie voor alle leeftijdsgroepen in elke uitgave.
– Aansluiting bij het kerkelijk jaar, indien mogelijk ook bij vergaderdata van de Kerkenraad.
– Het doen verschijnen van enkele themanummers.

 • De website. Deze is duidelijk, toegankelijk en uitnodigend voor belangstellenden.
  De samenstelling van Kerkenraad en commissies, activiteiten die worden georganiseerd en het Beleidsplan staan gepubliceerd. Over de Dorpskerk is de geschiedenis opgenomen en tevens verhuurmogelijkheden van zowel de Dorpskerk als kerkelijk centrum ’t Hoogt.
  De Binding wordt steeds op de website opgenomen.

Doelstellingen zijn om op een vernieuwde website:
-de externe communicatie over verhuur Dorpskerk en ’t Hoogt te intensiveren.

-een archief van de digitale nieuwsbrieven op de website op te nemen.

-uitzendmogelijkheden via www.kerkdienstgemist.nl of de eigen website te verbeteren/vervolmaken met andere camera-opstellingen.

Bijlage 1 bij Beleidsplan 2022-2026


Uitwerking Beleid per Taakgroep – Taakveld


De Taakgroep Eredienst (Vieren)

Taakomschrijving

Een feestelijke en inspirerende kerkdienst is een wezenlijk onderdeel van ons gemeente-zijn. Tegelijk realiseren we ons dat de huidige vorm en het tijdstip van vieren niet iedereen meer aanspreekt. Uitgangspunt voor het beleid is: ”Naast de traditionele kerkdiensten op zondagmorgen experimenteren we met nieuwe vormen van vieren en creëren daardoor een breder aanbod voor mensen van verschillende generaties”.

De predikant en de ouderling-kerkelijk werker zijn verantwoordelijk voor de kerkdiensten. Zij overleggen met de cantor, musici, lectoren, de medewerkers van Kind & Kerk en m.b.t. de oecumenische diensten de voorgangers van Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap. We vinden dat de voorgangers meer moeten worden bijgestaan door gemeenteleden om met elkaar invulling te geven aan de liturgie en mogelijke nieuwe vormen van vieren. Er is  verlangen naar deze vormen in de gemeente.

Doelstellingen taakgroep Eredienst/Vieren

 • Betrekken van meer gemeenteleden bij de invulling van de kerkdiensten.
 • Verbeteren van het geluid en meer gebruik maken van beeld en film.
 • Het gesprek in de gemeente op gang brengen over de toekomst van de kerkdienst en de veranderingen die daarvoor mogelijk en nodig zijn.
 • Experimenteren met nieuwe vormen van vieren – ook op andere tijdstippen.
 • Organiseren van een Top2000-kerkdienst (zoals in 2019).
 • Organiseren van Kliederkerk.
 • Een aantal kerkdiensten organiseren met meer focus op verschillende muziekinstrumenten.

De Taakgroep Diaconie


Taakomschrijving

De taakgroep Diaconie vormt als het ware de handen en voeten van de gemeente. Zij stimuleert gaven en delen waar dit nodig is en biedt concrete hulp waar dit mogelijk is. Dus ‘helpen waar geen helper is’. Zij maakt de gemeente telkens weer bewust van haar diaconale roeping en creëert daar draagvlak voor. De activiteiten van de taakgroep richten zich niet alleen op de eigen kerkelijke gemeente, maar zijn ook naar buiten gericht.

De diakenen bereiden de viering van het Heilig Avondmaal voor, eventueel met hulp van andere leden van de taakgroep diaconie, en zorgen samen met de predikant voor een ordelijk verloop van deze viering. Ook vertegenwoordigt de diaken samen met de ouderling van dienst de kerkenraad tijdens de erediensten.

In het najaar rond Dankdag voor Gewas en Arbeid zorgt de taakgroep Diaconie met hulp van de gemeente ervoor dat er fruitbakjes worden bezorgd bij gemeenteleden.

Bloemendienst

De Bloemendienst verzorgt de bloemen die namens onze gemeente gegeven worden aan gemeenteleden in moeilijke of juist blijde omstandigheden.

Gemeenteleden tussen de 75 en 90 jaar ontvangen elke 5 jaar rond hun verjaardag een bos bloemen, leden boven de 90 jaar ontvangen deze jaarlijks. Deze bossen staan zondagmorgen tijdens de dienst voor in de kerk en worden na de dienst door taakleden bij de betreffende gemeenteleden bezorgd.

Ondersteuning doelen

De taakgroep Diaconie ondersteunt verschillende doelen bij de wekelijkse collectes. Doelen worden door de Diaconie vastgesteld. Enkele voorbeelden zijn ’Stap Verder’, ‘Stichting Hulpfonds Abcoude-Baambrugge’ en ‘Voedselbank De Ronde Venen.’ Terugkerend zijn ook de Werelddiaconaat- en Zendingscollectes van Kerk in Actie. Daarnaast wordt de financiële buffer van de Diaconie ingezet voor acute hulp.

De Diaconie bepaalt ook het doel van een deel (50%) van binnen onze gemeente georganiseerde bazaars.

De Diaconie verstrekt toelichting en geeft informatie over collecten en projecten voor te ondersteunen doelen.

Nadere toelichting


Stichting Hulpfonds Abcoude-Baambrugge

Het Hulpfonds is een initiatief van onze Diaconie, de diaconieën van de Hervormde Gemeente Baambrugge, de Gereformeerde kerk Baambrugge, De C&D parochie Abcoude, de Stichting Maatschappelijke Zorg Abcoude-Baambrugge en de Stichting Tympaan- De Baat (v/h Stichting Welzijn Abcoude). Het Hulpfonds is sinds een aantal jaren een zelfstandige stichting.

Mensen die op een sociaal minimum leven, hebben hier vrijwel nooit zelf voor gekozen. Ook in Abcoude en Baambrugge zijn er mensen die dit lot treft. Het Hulpfonds kan inwoners van de voormalige gemeente Abcoude financiële hulp bieden, aanvullend op de hulp van de overheid. Meestal vindt de steun plaats in de vorm van een eenmalige bijdrage of een renteloze lening. Het gaat om tijdelijke hulp; het is niet de bedoeling dat mensen afhankelijk worden van een bijdrage uit het fonds.

Voedselbank De Ronde Venen

De Voedselbank is er voor mensen in de gemeente de Ronde Venen die tijdelijk krap zitten en die bereid zijn daar iets aan te doen. Ze krijgen elke week een gratis pakket, ook met vers voedsel (brood, groente e.d.) als aanvulling op het dagelijks eten. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket gelden (landelijk bepaalde) toekenningscriteria.

Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsverband van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Stap Verder ontwikkelt activiteiten en projecten om inwoners van Amsterdam Zuidoost een stap verder te brengen.

Stap Verder biedt informatie over de vele mogelijkheden en onmogelijkheden om je hier te vestigen en toegang te krijgen tot voorzieningen. Stap Verder gaat mee tot iemand zelf de weg weet te vinden, het doel bereikt is, of de mogelijkheden uitgeput zijn. Niet vanuit de rol van overheid of instellingen die zich aan regels moeten houden, maar vanuit het belang van de bewoner zelf.

 

De Taakgroep Pastoraat

Pastoraat omvat herderlijke zorg. Zoals de herder omziet naar zijn schapen, zo is het de taak voor de pastor van de gemeente om naar gemeenteleden om te zien. In de loop van de kerkelijke traditie is het pastoraat ontwikkeld naar een opdracht voor de hele gemeente: omzien naar elkaar in het licht van Christus. Omzien is daarbij sterk verbonden met de term ontmoeting. Hoe zorg je dat de ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we dit in de kerk met elkaar delen? Hoe hebben we aandacht voor hoe het verhaal van de mens raakt aan het verhaal van God?
Pastoraat kan in een gesprek, in een groep, in een brief of kaart of in een onverwachtse ontmoeting.

In Abcoude zien we de volgende vormen van pastoraat:

Huisbezoek – De dominee, kerkelijk werker, ouderling of wijkbezoeker bezoekt gemeenteleden thuis.

Pastoraal bezoek in bijzondere omstandigheden – Een pastoraal gesprek bij een ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden, rouw, ziekte, werkloosheid of bezwarende mantelzorg. Het kan ook gaan om belangrijke gebeurtenissen zoals de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een huwelijk, geboorte of adoptie, huwelijksjubileum, verhuizing of opname in een verpleeghuis, ziekenhuisopname, een welkomstbezoek bij nieuwe leden.
Als onderdeel van dit type bezoekwerk geldt ook de bloemendienst.

Doelgroepenpastoraat – Een voorbeeld hiervan is het ouderenpastoraat, met Omzien, een tweewekelijke bijeenkomst van ouderen waarin ontmoeting en omzien naar elkaar centraal staat.

Ontmoetingspastoraat – Ontmoetingen in de supermarkt of een praatje op straat zijn een terloopse vorm van pastoraat. Steeds weer gaat het om de vraag: hoe gaat het met je? Weet je je gezien en gehoord door God en de mensen?

 

Organisatie

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat pastoraat een opdracht is voor de hele gemeente. In de Protestantse gemeente te Abcoude berust de aansturing bij de predikant, kerkelijk werker en ouderling(en). Zij voeren regelmatig overleg en vangen signalen op. Diverse gemeenteleden hebben hun eigen contacten en doen geregeld bezoekwerk.
De aandacht is op dit moment vooral gericht op 80-plussers, jonge gezinnen en het zgn. crisispastoraat, bijvoorbeeld voor zieken. Daarnaast vindt pastoraat plaats via het bestaande kringwerk, zoals Omzien, Uit de tijd, Zin & Soep en terloopse ontmoetingen. Het koffiedrinken na de dienst is een belangrijk moment voor pastorale gesprekken. Verder vinden dergelijke gesprekken plaats bij een kerkopenstelling. Tot slot zijn wandelingen, activiteiten zoals de Levende adventskalender en Walking Dinner pastorale ontmoetingen.

Doelstellingen Pastoraat

–  Het samenstellen van een actief pastoraal team met als opdracht bij te houden  wie welke zorg ontvangt of dient te ontvangen.
–  Continueren van pastoraat aan ouderen, jonge gezinnen en crisispastoraat, waaronder (chronisch) zieken.
–  Continueren van bloemendienst en Omzien.
–  Het genereren van een minimaal één contactmoment per gemeentelid/pastorale eenheid per twee jaar via telefoon of persoonlijke ontmoeting.

Uitvoering

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken dienen de volgende acties te  worden ondernomen:

– Tweemaandelijks overleg tussen predikant, kerkelijk werker en ouderling en waar nodig tussentijds overleg.

– Het sturen van een pastorale brief aan geselecteerde adressen van de gemeente. Daarin wordt een korte uiteenzetting gegeven van het kerkelijk leven en de rol van pastoraat. Tevens wordt er gevraagd naar mogelijke behoefte aan gesprek of een andere vorm van ontmoeting. Brief wordt gevolgd door telefoongesprek.  Afhankelijk van de behoefte wordt gekeken wie hieraan opvolging geeft:  predikant, kerkelijk werker, ouderling, andere vrijwilligers.

– Intensivering van het zoeken naar pastorale vrijwilligers, bijvoorbeeld voor persoonlijke ontmoetingen met zestigplussers.

– Het opnieuw instellen van pastoraat rond maaltijden, zoals stamppotmaaltijden, Walking Dinners.

 

Taakgroep Geestelijke Vorming en Toerusting

Hoewel steeds minder mensen anno 2021 naar de kerk gaan, hebben veel mensen vragen over het leven. Ze zijn op zoek naar antwoorden. Antwoorden over wat te geloven en te hopen, over wat zich vandaag de dag in de samenleving afspeelt.

De Dorpskerk is vanouds een plek waar die vragen worden gesteld en mensen houvast zoeken, vinden en gevonden hebben. Het is een plek om vragen te delen met elkaar, ook als we het over de antwoorden niet altijd met elkaar eens zijn.

In het taakveld Vorming en toerusting zoeken we naar manieren om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Bij Film Zien en ‘Uit de Tijd’ merken we dat er behoefte is – ook bij hen die niet tot onze gemeente behoren – om het gesprek te voeren over wat ons drijft en bezighoudt.

.

Er is een aantal mensen actief voor dit taakveld; zij komen niet in georganiseerd overleg bij elkaar.

De activiteiten die nu onder het taakveld vallen zijn:

 • Catechese (12-16 jaar) in principe door de predikant
 • Film zien (door twee gemeenteleden)
 • Activiteiten georganiseerd vanuit Oecumene Abcoude zoals Kunst Zien & Zin & Soep
 • Huiskamergesprekken met gemeenteleden, voorheen predikant met een gemeentelid
 • Uit de Tijd (voorheen predikant i.s.m. een theoloog)

Doelstellingen Vorming en Toerusting

 • Voortzetten van de huidige activiteiten: Film Zien, Huiskamergesprekken, oecumenische activiteiten (Kunst Zien, Zin & Soep), Uit de Tijd.
 • Experimenteren met nieuwe activiteiten, zoals Kerk & Kroeg-kring door de kerkelijk-werker of het organiseren van een ‘Preek van de leek’ in de Dorpskerk)
 • Creatief en proactief communiceren over de activiteiten via Facebook, Instagram, nieuwsbrief, lokale media etc.
 • De samenwerking met andere kerken en organisaties zoeken en intensiveren.

 

 

 

De Taakgroep Jeugd

De activiteiten die georganiseerd worden hebben het doel de jeugd een positieve ervaring met het geloven of de kerk te bieden. Aansluiten bij de behoeften, vragen en verlangens van onze jonge gemeenteleden is het doel. Dat kan niet zonder verbindingen te leggen tussen de leeftijdsgroepen, hun ouders en de oudere gemeenteleden.

Activiteiten

 • Kind en Kerk. De jaarlijkse activiteiten, zoals het uitnodigen van de kinderen voor startzondag, dankdag, Palmpasen, doopdiensten en uitje/afsluiting. Het organiseren van het Adventsproject en 40-dagentijdproject in combinatie met de kerkdiensten en de kindernevendienst.
 • Elke zondagochtend kindernevendienst tijdens de kerkdienst.
 • Promotie op de CNS via uitnodigingen/flyers voor bijzondere diensten en Kliederkerk aan de oudste kinderen van het gezin.
 • Vanaf september/oktober (de Kick-Off) weer één keer per maand op vrijdag- of zaterdagavond iets voor de jeugd organiseren. Daarnaast doet deze groep mee aan Sirkelslag
 • Doel is twee blokken, voor en na kerst, voor de 12-16-jarigen en wordt in principe gegeven door de predikant.
 • Vijf keer een Kliederkerk in ’t Hoogt, op zondagmiddag. In deze activiteit staat een thema/Bijbelverhaal centraal waarbij op een creatieve manier het thema/Bijbelverhaal kan worden ontdekt door kinderen met hun (groot)ouders. Daarna is er een vrolijke viering met zang en bijbelverhaal. De Kliederkerk wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
  De afgelopen jaren vonden veel kinderen en hun (groot)ouders en een min of meer vaste groep bezoekers de weg naar de Kliederkerk. Een groot aantal zien we op zondag niet in de ‘gewone’ kerkdienst. Kliederkerk voorziet daarmee in een behoefte van jonge ouders om met hun kinderen iets aan geloof, bezinning te doen.

De Taakgroep College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als oogmerk om te bouwen aan een duurzame toekomst voor onze kerk in Abcoude. Vanuit dat perspectief wordt het financieel beheer gevoerd en worden de gebouwen -de pastorie, ‘t Hoogt en Dorpskerk- onderhouden en beheerd. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat er in de komende beleidsplanperiode belangrijke ontwikkelingen zullen zijn. Juist door nu in te spelen op noodzakelijke ontwikkelingen, kan worden gewerkt aan een duurzame toekomst van onze kerk in Abcoude.

Financiën

De financiën van de Dorpskerk hebben de afgelopen jaren een grote verandering ondergaan. Er is nog steeds sprake van een vermogen dat is ontstaan door een combinatie van verkoop van een kerkgebouw en pastorie in het verleden en actief vermogensbeheer. De jaarlijkse exploitatie staat echter sterk onder druk. Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan de teruglopende inkomsten van beleggingen. Om de risico’s te beperken en ons beleggingsbeleid in lijn te brengen met de richtlijnen van de landelijke kerk, is gekozen voor een voorzichtiger beheer van ons vermogen.
Daarnaast staan de bijdragen van de leden onder druk. Dat is een logisch gevolg van de afname van het aantal leden. Het College heeft in overleg met de kerkenraad gekozen om te streven naar een stabiel evenwicht tussen uitgaven en inkomsten om daarmee duurzaam kerk te kunnen zijn in Abcoude. Het bestaande vermogen wordt niet opgemaakt, maar juist in stand gehouden om daarmee rendement te genereren voor de jaarlijkse uitgaven aan het kerk zijn. Wel zal het gereserveerde bedrag voor de herinrichting van de Dorpskerk worden benut. Vooralsnog wordt daarbij uitgegaan van € 500.000 onder aftrek van subsidies en giften.

Om financieel duurzaam gezond te blijven, is een aantal ontwikkelingen noodzakelijk. Het College heeft als doel om keuzes te maken waarbij we zo min mogelijk afbreuk doen aan het kerk zijn in Abcoude. Dat betekent:

 • De Dorpskerk, ’t Hoogt en Pastorie in goede conditie behouden zodat deze gebouwen in dienst blijven staan van het kerk zijn.
 • Verhogen van inkomsten uit verhuur van de Dorpskerk en ’t Hoogt, door deze breder inzetbaar te maken en dus ook beschikbaar te houden voor dorpsactiviteiten en andere evenementen van buiten onze kerk.
 • Beperken van terugkerende kosten door het doen van éénmalige investeringen die zichzelf op den duur terugverdienen, zoals verwarmingskosten Dorpskerk, verduurzaming.
 • Herijking van de formatie van de predikant van 1 FTE naar maximaal 0,5 FTE. De 0,5 FTE aanstelling van een predikant komt overeen met de aanstelling van een kerkelijk werker voor 0,6 FTE. Dit sluit aan op meerjarenbegroting en op de landelijke norm voor predikanten van 0,1 FTE per 100 leden. Deze bezetting is financieel alleen verantwoord als de inkomsten op peil worden gehouden.
 • Actief inzetten op het op peil houden van levend geld. Een actieve vorm van Kerkbalans, maar ook het ontwikkelen van nieuwe vormen van bijdragen doen digitaal.
 • Het verkrijgen van extra bijdragen door het vormgeven van een stichting “Vrienden van de Dorpskerk”.

Nadere toelichting gebouwen

Het college is voorstander van het behoud van de bestaande gebouwen (Dorpskerk, ’t Hoogt en Pastorie).  Het kunnen bieden van een pastorie biedt een meerwaarde voor de aan ons verbonden predikant / kerkelijk werker. Mocht deze (tijdelijk) geen behoefte hebben aan de pastorie, dan zal deze (tijdelijk) commercieel verhuurd kunnen worden.

Het College wil op korte termijn starten met de realisatie van de plannen voor de herinrichting van de Dorpskerk zoals eerder vastgesteld door de kerkenraad. Hiermee wordt de Dorpskerk aangepast voor een beter en breder gebruik in de toekomst (inrichting, klimaat, beeld, geluid). Bij de herinrichting wordt waar nodig of gewenst samengewerkt met de burgerlijke gemeente De Ronde Venen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Catharijne Convent. Ook zal maximaal worden ingezet op externe subsidies en bijdragen om e.e.a. te realiseren.

In ’t Hoogt zullen aanpassingen worden doorgevoerd die zowel het kerkelijk gebruik als de verhuur verder kunnen ondersteunen. Het betreft niet alleen de aanpassingen voor de zijkamer (komst van de familiekamer), maar ook modernisering van bijvoorbeeld vloeren, wanden en verlichting in de overige ruimtes.

In de komende jaren wordt de discussie gevoerd of de kerkenraad de verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van de Dorpskerk in eigen hand kan blijven houden. De eisen die hieraan gesteld worden hoger, en het aantal mensen dat zich daarvoor in kan zetten (vrijwilligers) neemt af. Overwogen moet worden of bijvoorbeeld een Beheerstichting hiervoor uitkomst kan bieden.

 

De Taakgroep Communicatie

Taakomschrijving

 • De taakgroep communicatie bewaakt en bevordert de communicatie binnen de Protestantse Gemeente en de communicatie vanuit deze gemeente naar buiten.
  Er wordt gecommuniceerd als Protestantse Gemeente te Abcoude en als Dorpskerk.
 • De Protestantse Gemeente te Abcoude bericht intern ten behoeve van de eigen leden via het ledenblad Binding, via de tenminste wekelijks verschijnende digitale nieuwsbrief, via officiële mededelingen tijdens de kerkdiensten, soms via flyers, facebook.com/Dorpskerk en in het algemeen via de website.
  Voor de externe communicatie van de gemeente dienen met name de website, gerichte uitnodigingen en mededelingen of artikelen in de huis-aan-huis verspreide krant De Groene Venen.
  Andere taakgroepen stemmen hun communicatie bij voorkeur af met (het hoofd van) de taakgroep communicatie.
 • De Dorpskerk richt de communicatie met name op aandacht voor bijzondere diensten zoals de oecumenische Volkskerstzang of andere oecumenische diensten en op de verhuur van de Dorpskerk voor begrafenissen, huwelijken, concerten, kleine symposia of andersoortige evenementen die passend zijn bij de Dorpskerk.
  Het gegeven dat er nu behalve geluid ook beeld aanwezig is in de Dorpskerk en dat diensten en bijeenkomsten via kerkdienstgemist.nl live gevolgd kunnen worden en op elk gewenst moment teruggekeken en beluisterd is een pré voor verhuur.


Digitale Nieuwsbrief

 • Verschijnt tenminste wekelijks in principe op vrijdag en indien de actualiteit het behoeft vaker, of op een andere dag.
 • Bevat informatie over de kerkdienst van de zondag en over activiteiten op de zaterdag ervoor en in de week na de zondag.
 • Bevat soms algemene actuele informatie van het kerkelijk bureau van de PKN.
 • De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt vervaardigd door twee mensen van een team van vier.

 

Binding

 • Het officiële orgaan van de PKN te Abcoude is de geprinte Binding die zes keer per jaar verschijnt, thuis wordt bezorgd en informatie bevat over de kerkdiensten en activiteiten binnen onze gemeente.  Het streven is:
  – mededelingen/informatie voor alle leeftijdsgroepen.
  – verschijningsdata die uiteraard aansluiten bij het kerkelijk jaar, maar bij voorkeur ook aansluiten op vergaderdata van de Kerkenraad.
  – maken van enkele themanummers.
 • De jaarrekeningen met financiële verantwoording van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie worden in Binding gepubliceerd.

Website

De website van de gemeente is duidelijk, toegankelijk en uitnodigend voor belangstellenden. De samenstelling van kerkenraad en commissies, activiteiten die worden georganiseerd en het Beleidsplan staan op de website.
Ook de Binding wordt steeds op de website opgenomen.
Over de Dorpskerk is geschiedenis opgenomen en tevens verhuurmogelijkheden van zowel de Dorpskerk als kerkelijk centrum ’t Hoogt.


Aanvullende communicatiepunten, wensen:

 • Externe communicatie over verhuur Dorpskerk intensiveren
 • Uitzendmogelijkheden via kerkdienstgemist.nl verbeteren/vervolmaken met andere camera-standpunten
 • Website vernieuwen en mogelijkheden onderzoeken om een archief van de digitale nieuwsbrieven op de website op te nemen
 • Facebook geregeld gebruiken

 

Bijlage 2 bij Beleidsplan 2022-2026

Leden kerkenraad en moderamen

Voorzitter:                              Frits Kutschenreuter
Scriba:                                    Claartje van Andel
Ouderling/voorzitter CvKRM: Nick de Snoo
Predikant:                               Vacant
Ouderling/kerkelijk werker:     Eric Citroen
Bovengenoemde groep vormt het Moderamen
Ouderling pastoraat:                Vacant
Ouderling:                               Gera Hoorweg
Jeugdouderling:                       Vacant
Ouderling:                               Vacant
Diaken:                                   Hanny van den Bosch
Diaken:                                   Imre Westerik
Diaken:                                   Josien Dijksta
Diaken:                                   Matthijs Schram

Leden-deelnemers  Taakgroepen

Diaconie:

Diaken /voorzitter:                   Hanny van den Bosch
Diaken / notulist:                     Josien Dijkstra
Diaken /penningmeester:         Frits Kutschenreuter
Diaken:                                   Matthijs Schram
Diaken:                                   Imre Westerik
Lid – Secretaris:                      Ida Kutschenreuter
Lid – Algemeen:                      Ripka Verheul
Lid – Financiële Administratie: Liesbeth Boswijk

Bloemendienst:
Coördinatie: Yolanda Ligtvoet. De ontvangers van de bloemen worden opgenomen in de digitale nieuwsbrief en de mededelingen van de kerkenraad in de kerkdiensten. Meerdere “bloemendames en heren” bezorgen de bloemen.

– Stichting Hulpfonds Abcoude-Baambrugge: Marco Nagel is op eigen titel maar wel vanuit de band met onze gemeente bestuurslid.

 

Vorming en toerusting:

Predikant (vacant)
Eric Citroen (ouderling-kerkelijk werker)
Jochem Quartel ((Uit de tijd)
Karel de Snoo (Huiskamergesprek)
Frieda van Kessel, Karel de Snoo (Film Zien)

Oecumene Abcoude

Vieren:

Predikant:                               Vacant
Cantor:                                    Else Sterk
Ouderling-kerkelijk werker:     Eric Citroen

Wekelijks wisselend:
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Lectoren
Collectanten
Organisten, Richard Sprey (coördinator organistenrooster)
medewerkers Kind&Kerk
Gastdames en gastheren, koffiedames en heren
Vervoersdienst van/naar kerk
Soms Oecumene Abcoude

Pastoraat:

Predikant/kerkelijk werker

Ambtsdragers die zich bezighouden met het bezoekwerk: Vacant

Bezoekmedewerkers: Teus de Haan, Wout Wessel, Marry Willig, Marjan van Riemsdijk, Cees Jansen, Els Gillebaard.

Omzien: Eric Citroen.

Jeugdwerk:

Jeugdouderling: vacant
Caroline Nagel (crèche en kindernevendienst)
Predikant/kerkelijk werker (kliederkerk, catechese)

Crèche:  Marloes Ephraïm-Versluis (coördinator), Gerda Kool, Anouk de Snoo, Jantine ter Beek, Annelies Rebel, Johan Wolswinkel, Ida Kutschenreuter
Kind en Kerk: Caroline Nagel (voorzitter mbt oudere jeugd), Jantine ter Beek, Gera Hoorweg, Gerda Kool, Annemarie Hoogenboom, predikant/kerkelijk werker, Annelies Rebel (voorzitter mbt jongere jeugd)
School en kerk: Caroline Nagel, predikant/kerkelijk werker, Lynn d’ Huy (locatieleider CNS)
Catechese: Wordt verzorgd door de predikant (vacant)/kerkelijk werker/gekozen gemeentelid (zie verder vorming en toerusting).

College van Kerkrentmeesters:

Ouderling-Kerkrentmeester/voorzitter:                 Nick de Snoo

Lid – Kerkrentmeester/penningmeester:       Nico Hennipman

Ouderling-Kerkrentmeester:                                 Gera Hoorweg

Lid – Kerkrentmeester/notulist:                             Dirk Jan Aldewereld

Lid – Kerkrentmeester/technische zaken:              Johan Griffioen

Ondersteuner dagelijks financieel beheer:             Derk-Jan Huigen

Ledenadministratie:                                             Jack de Korte

Beheer ’t Hoogt:                                                  Marjo Dierx

Anouk de Snoo

Communicatie:

Voorzitter:                     Claartje van Andel

Redactie Binding:          Frieda van Kessel
Redactie Binding:          Martha Stol
Digitale Nieuwsbrief:     Claartje van Andel (voorzitter/organisatie),
Frits Kutschenreuter, Imre Westerik, Eric Citroen
Website en Facebook:    Marloes Ephraïm

Beeld en Geluid:            Maaike Hillegers-de Vries, Serge Hillegers, Dirk Jan Aldewereld

22 november 2022

Besluit van de Kerkenraad